שלום אורח, התחבר לאתר!, שכחת את הסיסמה?
  דוא"ל:
סיסמה:
טופס רישום לאתר | הוסף למועדפים | קבע כדף הבית
WWW.MedicalMedia.co.il
אודות אינדקס קישורים עדכוני רישום חיפוש תרופות כתבי עת כינוסים דף ראשי
yoman.co.il - תוכנה לזימון תורים
Medical Search Engine

תנאי שימוש באתר MedicalMedia.co.ilתנאי שימוש באתר זה:
ידוע לי שעל ידי שימוש באתר זה, פרטיי שמסרתי יאספו ע"י חברת מדיקל מדיה על מנת ליצור איתי קשר בנוגע לאירוע זה ולאחרים. מדיקל מדיה אף רשאית להעביר את פרטי הקשר שלי מעת לעת לחברות קשורות אליה ו/או צדדים שלישיים כחלק מהמודל העסקי שלה לשימוש בכיווני שיווק עבור לקוחותיה שכולל ניוזלטר מדעי לרופאים, מידע על עידכוני רישום של תרופות וציוד רפואי, נושאים מקצועיים, פרסומים שונים, הזמנות לכנסים, הזמנות למפגשים עם נציגי פארמה וכיוצ״ב. ידוע לי כי אני זכאי לבקש מחברת מדיקל מדיה לחדול משימוש במידע בכל עת ע"י שליחת הודעה כתובה לחברה ובמקרה זה תתבטל הסכמתי לעיל מיום שהתקבלה ההודעה.

אתר medicalmedia.co.il הינו אתר אינטרנט המכיל מידע כולל ומגוון בתחום הבריאות. האתר מופעל באמצעות חברת "י.ש. מדיקל מדיה בע"מ" (להלן: "החברה"). השימוש באתר medicalmedia.co.il ובתכנים המוצגים בו ייעשה על ידי המשתמש בהתאם ובכפוף לתנאי השימוש (להלן: "התנאים"). אנא קרא את התנאים בעיון רב, אם אינך מסכים לתנאים, הימנע משימוש באתר medicalmedia.co.il. אם בחרת להשתמש באתר medicalmedia.co.il ייקשר הסכם מחייב בינך לבין אתר medicalmedia.co.il ומפעיליו.

הגדרות
כל האמור בתקנון זה בלשון זכר - אף נקבה במשמע. כל האמור בתקנון זה בלשון יחיד - אף רבים במשמע.
למונחים המפורטים להלן, תהא בתנאי שימוש אלו המשמעות המופיעה בצדן, אלא אם כן נאמר מפורשות אחרת:
"החברה" - י.ש. מדיקל מדיה בע"מ
"האתר" - www. medicalmedia.co.il
"המידע" - כל התכנים ו/או החומרים המוצגים באתר בכל מדיה ובכלל זה כל טקסט שהוא, תמונה, גרפיקה, ציור, שרטוט, רישום, לוגואים, צילומים, אודיו ווידאו, תמונות סטילס ולרבות אופן עיצובם של הנ"ל, ובכלל זה ומבלי לפגוע בכלליות האמור, מאמרי חדשות, מאמרי אקטואליה משפטית, חווי דעה, פסקי דין, ספרים, טפסים, מדריכים מקצועיים, פרסומים וכו'.
"המשתמש" או "הגולש" - גולש המשתמש באתר medicalmedia.co.il בין שבמישרין ובין שבעקיפין באמצעות מחשב ו/או אמצעי אחר לרבות תקשורת סלולרית.

פרטיות
לצורך משלוח התכנים ופרסומם תתבקש למלא מספר פרטים, הכוללים: שם פרטי, שם משפחה, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, שם העסק, תיאור העסק, כתובת מגורים, כתובת עבודה, תחומי התמחות, פעילות עסקית, תמונות מייצגות ותמונות אישיות. אינך חייב על פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא תוכל לשלוח את התכנים לאתר medicalmedia.co.il לשם פרסומם.

אתר medicalmedia.co.il מאפשר לך לפרסם את המידע שלך. עליך לשקול את התוכן שאתה משתף בכל פעם שאתה מפרסם באתר medicalmedia.co.il.
מידע על פעילות באתר – בהסכמתך לתנאים, אתה מאפשר לאתר medicalmedia.co.il לעקוב אחר הפעילות שלך באתר, אתר medicalmedia.co.il עשוי לאסוף מידע מהמכשיר, מחשב, טלפון סלולרי או התקן אחר שממנו אתה מבקר באתר. אתר medicalmedia.co.il עשוי לאסוף מידע על המיקום שלך, אתר medicalmedia.co.il מזהה ומתעד את כתובות ה-IP שמהן נשלחו התכנים לפרסום. הפרטים שמסרת או שנאספו כאמור, יישמרו במאגר המידע של אתר medicalmedia.co.il, וכן הדפים שבהם אתה מבקר באתר.
מידע ממשתמשים אחרים – אתר medicalmedia.co.il עשוי לאסוף מידע על-אודותיך ממשתמשים אחרים, כגון: תמונות משותפות, הזמנת תורים, שאלות ותשובות, פרטי מידע מפרופילים אחרים, תגובות והמלצות.
עותקי גיבוי - אתר medicalmedia.co.il עשוי להחזיק מידע ותכנים שנמחקו על ידך, לשם אפשרות שחזור מידע ולשם השימוש בתוכן, לפי הוראות הסכם זה והכללים בעת משלוח התכנים.

קניין רוחני
הזכויות בכל מידע שתמסור לפרסום הן שלך ובלבד שהקפדת שלא להשתמש בזכויות קנייניות של צד שלישי, כאמור בתנאי שימוש אלה. במסירת מידע לפרסום באתר medicalmedia.co.il הנך מתיר לאתר medicalmedia.co.il או מי מטעמו להשתמש במידע זה ולהציגו, באופן שכל אדם יוכל לקרוא אותו, להשתמש בו ולהעתיקו. אתר medicalmedia.co.il או מי מטעמו יהיה רשאי להעתיק, לערוך, לעבד, לצטט, לפרסם ולהפיץ כל מידע שמסרת לפרסום באתר medicalmedia.co.il, או כל חלק ממנו, וזאת אם זה ידרש, לפי שיקול דעתם המוחלט, באתר medicalmedia.co.il או מי מטעמו.
כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר medicalmedia.co.il - בעיצובו, בתכנים המתפרסמים בו (למעט מידע הנמסר לפרסום כאמור על ידי המשתמשים, אך לרבות עיבוד ועריכת היצירות) ובכל סימן מסחר, תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, קובץ קולי, קובץ וידאו, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו - הינן של אתר medicalmedia.co.il בלבד, או של צד שלישי, שהרשה לאתר medicalmedia.co.il להשתמש בהם.
אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין שעל ידך ובין שבאמצעות או בשיתוף צד שלישי, תוך שימוש באמצעים אלקטרוניים או מכניים, באמצעי צילום או הקלטה, או בכל דרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מאתר medicalmedia.co.il או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין.
אין באמור לעיל כדי למנוע "טיפול הוגן" ביצירות המוגנות על פי דיני זכויות היוצרים ולהשתמש ביצירות שתקופת הגנת זכויות היוצרים פגה לגביהם או שהפכו לנחלת הכלל מכל סיבה אחרת.

תכנים
כל שימוש והסתמכות של הגולש על כל תוכן, מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתר ו/או במי מן השירותים נעשה על פי שיקול דעת הגולש ועל אחריותו הבלעדית.

אם הגולשים יתקשרו עם גורמים שלישיים, כל תנאי ההתקשרות יסוכמו ישירות בין הגולשים לבין הגורמים השלישיים, והחברה לא תהא צד בהתקשרות. החברה אינה אחראית בשום דרך, ולא תישא באחריות כלשהי על נזקים ו/או טענות אחרות, שיהיו לגולשים בשל התקשרויות אלה.

החברה אינה אחראית לדעות ו/או לתכנים ו/או למסרים של הגולש אשר מועלים לאתר ו/או לכל שירות אחר של החברה, והיא אינה אחראית לפרסום המידע הכלול בפורומים ו/או בבלוגים ו/או בצ'טים ו/או באלבומים ו/או בכל שירות אחר של החברה, ברבים. כמו כן, החברה אינה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו לגולש כתוצאה מאחסון ו/או שימוש ו/או הפעלה של האתר ו/או השירותים, לרבות עקב פגיעה בזכויות קניין, זכויות יוצרים, סימנים ושמות מסחריים, סודות מסחריים, פטנטים ומדגמים, בין שהם מוגנים ובין שאינם מוגנים ו/או עקב פגיעה בפרטיות.
המידע, התוכנה, המוצרים והשירותים הכלולים באתר אינטרנט זה עשויים להכיל טעויות, אי דיוקים או שגיאות. כמו כן, נערכים כל העת שינויים במידע שבאתר החברה ו/או ספקיה השונים רשאים בכל עת להכניס שינויים באתר. אין להסתמך על ייעוץ שהתקבל באמצעות האתר לצורך קבלת החלטות בנושאים אישיים, רפואיים, משפטיים או כספיים, לשם כך עליך להתייעץ עם בעל מקצוע מתאים כדי לקבל ייעוץ מותאם לנסיבות המיוחדות שלך. אין מצג בדבר ההתאמה, האמינות, העיתוי המתאים ומידת הדיוק של המידע, התוכנה, המוצרים, השירותים והגרפיקה הנלווית הכלולים באתר אינטרנט זה למטרה כלשהי.
הגולש מצהיר כי ידוע לו שכל מידע, טקסט, תוכנה, מוזיקה, צליל, תוכנה, גרפיקה, וידאו וכל חומר אחר שפורסם או הועלה לאתר ו/או לכל שירות אחר של החברה, הוא באחריותו הבלעדית של הגולש, והוא אחראי בלעדית לתכנים ו/או לתמונות ו/או לקבצים אחרים שהועלו ו/או נשלחו באמצעות ו/או אל האתר ו/או מי משירותיו.
החברה אינה עורכת את ו/או מפקחת על התכנים המועלים לאתר ו/או לשירותים על ידי הגולשים ו/או כל צד ג' ואינה אחראית לתכנים אלה ו/או לכל תוצאה אשר תנבע מהסתמכות על התכנים ו/או מן השימוש בהם. החברה שומרת לעצמה את הזכות לתבוע שיפוי עבור כל נזק שייגרם לה ו/או למי מטעמה ו/או למפעיליה בעקבות התכנים האסורים. החברה אף אינה שולטת, אינה מפקחת ואינה אחראית על המידע ו/או שירותים המסופקים ו/או המפורסמים על ידי אחרים ו/או באמצעותם, בין במישרין ובין בעקיפין.
אין החברה מתחייבת כי כל הקישורים, ישראלים או זרים, שיימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. החברה אינה מתחייבת כי כל הקישורים יהיו תקינים.
לא תהיה לגולש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין טיב המידע, השירותים והמוצרים המפורסמים ו/או המסופקים באתר, יכולתם, מגבלותיהם והתאמתם לצרכים של הגולש ו/או לתגובות שיעוררו (אם בכלל) אצל הגולשים, והוא מוותר בזה על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור נגד החברה ו/או נגד מי מטעמה.
פרסום תכני גולשים או הצבת קישור באתר על ידי החברה לא תתפרש כהצעה לגולש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של החברה לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים. כל הסתמכות של הגולש על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה כאמור, לרבות במידע, תוכן, דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות שם, נעשה על פי שיקול דעת הגולש ועל אחריותו הבלעדית.
החברה אינה אחראית בגין כל נזק ישיר, עקיף, מקרי, תוצאתי ו/או אינצידנטלי, אי יכולת להשתמש, אובדן נתונים ו/או אובדן הרווחים הנובע מן השימוש בשירותים ובקשר אליהם ו/או בכל מידע, תכנים, שירותים או מוצרים באתר ו/או שניתן לגשת אליהם באמצעות האתר, אף אם הפעילה פיקוח כלשהו על התכנים שבאתר או שניתן לגשת אליהם או לצפות בהם באמצעות האתר, ואף אם נודע לה על האפשרות לנזק שכזה, שעלול להיגרם לגולש ו/או לצד שלישי כלשהו, וזאת בכל הקשור והנוגע לאתר ו/או לשירותים, לשימוש בהם, לאי יכולת להשתמש בהם, לביטולם, להגבלתם או להפסקתם.
היה והחברה ניסתה מרצונה הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה ו/או פנייה של גולש, סיוע זה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על החברה.
בשום נסיבות לא תחול על החברה ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן הנתונים או אובדן הרווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש בשירותים, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באספקה או באי אספקה של שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות השירותים, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש בשירותים, בין שבהתבסס על הסכם ובין שבנזיקין, בין שבאחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע לחברה או מי מטעמה על האפשרות של דמי נזיקין כאמור.
המידע באתר אינו תחליף לייעוץ מקצועי
המידע והתכנים שבאתר medicalmedia.co.il אינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי, והם ניתנים ללא אחריות מכל סוג שהוא. התכנים המופיעים באתר נועדו לספק אינפורמציה בלבד ואינם בגדר עצה רפואית, חוות דעת מקצועית, או תחליף להתייעצות עם מומחה. לעתים, התכנים מבטאים אסכולה רפואית מסוימת או דעה אישית של הכותב בלבד. התכנים שבאתר תלויים בנסיבותיו ובעובדותיו של כל מקרה, ולכן יש להתייחס אליהם במידת הזהירות הנדרשת. עליך לבקש תמיד את עצתו של הרופא שלך או איש רפואה או בעל מקצוע מתאים. אשר על כן, אין להסתמך על ייעוץ שהתקבל באמצעות האתר. במקרים רבים, השתהות במתן קבלת טיפול מרופא מומחה או מטיפול בבית החולים עלולה להיות מסוכנת ואף קטלנית. כל שימוש באתר או הסתמכות על תכניו תיעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש.

כללי שימוש בעת משלוח תכנים
בעת מסירת מידע לפרסום באתר medicalmedia.co.il, עליך להקפיד שהמידע יהיה חוקי. בין השאר ולמען הדוגמה בלבד, נאסר עליך לשלוח מידע כדלקמן:
1. כל מידע הידוע לך שהוא שקרי, מטעה או מסולף.
2. כל מידע הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן - לרבות זכויות יוצרים או סימני מסחר. הנך מאשר שאתה הבעלים של כל זכויות הקניין הרוחני בתכנים שמסרת לפרסום, לרבות זכויות היוצרים שבהם וכל סימן מסחר, רשום או לא רשום, המשולב בהם. אם אינך היוצר או בעל הזכויות בחומר, אתה מאשר שהנך בעל הרשאה מבעל הזכויות המתירה לך לטעון את החומר לאתר medicalmedia.co.il או מי מטעמו ולתת בו זכויות שימוש כמפורט להלן.
3. כל מידע פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה.
4. כל מידע הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עמם.
5. כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים "וירוסים" או קודים זדוניים אחרים.
6. סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור.
7. כל מידע המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו או בשמו הטוב.
8. כל מידע המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם.
9. כל מידע בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס או פוגע ברגשות הציבור.
10. כל מידע שיש בו, או שהוא מעודד לגזענות או לאפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית או מעמד חברתי-כלכלי.
11. כל מידע המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית.
12. כל מידע העלול להטעות צרכן.
13. כל מידע בעל אופי פרסומי או מסחרי.
14. כל מידע המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי אתר medicalmedia.co.il בפרט.
15. כל מידע המהווה הפרה אחרת של החוק הישראלי.
אתר medicalmedia.co.il ומפעיליו רשאים לסרב לפרסם, או למחוק לאלתר כל מידע שמסרת לפרסום בכל עת שיימצא כי הפרת תנאי שימוש אלה או שעשית מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע בשירותים הניתנים באתר medicalmedia.co.il, במשתמשיו או במי מטעמו. בנוסף, אתר medicalmedia.co.il יהיה רשאי במקרה זה למנוע ממך פרסום הודעות נוספות באתר medicalmedia.co.il או מי מטעמו. הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויות אתר medicalmedia.co.il לפי כל דין.

שינויים באתר והפסקת השירות
אתר medicalmedia.co.il יוכל לשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו, היקפו, את השירותים באתר וזמינותו של האתר - והכול, בלא צורך להודיע לגולש. לגולש לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
אתר medicalmedia.co.il רשאי להסיר תכנים ו/או אתרים מהשירותים, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה על כך לגולשים, ובכלל זה לחסום ו/או להגביל ו/או להפסיק את אספקת השירותים. לרבות אך מבלי לגרוע, לצורך ביצוע פעולות תחזוקה או הקמה חיונית או מיידיות במערכות המשמשות אותה.
שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות וכיו"ב. אין בחסימה, בהפסקה או בהגבלת השירותים, כאמור לעיל, כדי להטיל על אתר medicalmedia.co.il אחריות כלשהי, ו/או כדי לגרוע מחובתו של הגולש לנהוג בכל עת בהתאם לתנאים.
אתר medicalmedia.co.il רשאי לשנות תנאי-שימוש אלה מעת לעת. אתר medicalmedia.co.il יפרסם את התנאים החדשים מראש וכתנאי להמשך משלוח התכנים תידרש לתת הסכמתך לתנאים חדשים אלה.

דברי פרסומת
הסכמתך כאמור לעיל מהווה הסכמה לשיגור דברי פרסומת על פי חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח – 2008 (להלן: "החוק"). מובהר כי על אף הסכמתך כאמור, אתה תהא רשאי לחזור בך מהסכמה זו על ידי משלוח הודעת סירוב לחברה בכתב או בדרך שבה שוגר אליך דבר הפרסומת.

שליחת פרסומות
באתר medicalmedia.co.il יש מדריך המאפשר התקשרות עם בעלי מקצועות אסתטיקה ורפואה שונים. מערכת זו מיועדת למתעניינים בלבד. אין לשלוח כל סוג של פרסומת דרך מערכת זו, בשום מקרה. הנך מתחייב לפצות את בעלי האתר בסכום קבוע מראש של 2,500 ש"ח פלוס מע"מ בעבור כל פרסומת שתישלח דרך האתר (שליחת פרסומת זהה למספר בעלי מקצוע כמוה כשליחת מספר פרסומות, והכול לפי מספר הפניות בפועל שנשלחו על ידך), מבלי שהאתר יתחייב בהוכחת נזק כלשהו שנגרם בשל פעולתך. סכום זה לא יוחזר בשום מקרה, והאתר שומר לעצמו את הזכות לתבוע ממך נזקים נוספים שנגרמו בשל פעולתך.

שיפוי
אתה מתחייב לשפות את אתר medicalmedia.co.il, עובדיו, מנהליו או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אובדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה.
דין וסמכות שיפוט
על תנאי השימוש באתר medicalmedia.co.il בכלל יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מתנאי שימוש באתר medicalmedia.co.il הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב בישראל.


דף ראשי | כינוסים רפואיים | כתבי עת רפואיים | חיפוש תרופות | תנאי שימוש | אודות מדיקל מדיה | צור קשר | קוסמטיקה ואסתטיקה רפואית | קוסמטיקה רפואית
המידע המופיע באתר זה מיועד לצוות רפואי בלבד. המידע באתר אינו מהווה בשום אופן ייעוץ רפואי ו\או משפטי.
שימוש או צפייה באתר זה מעידים על הסכמתך לתנאי השימוש.
תנאי שימוש באתר זה:
ידוע לי שעל ידי שימוש באתר זה, פרטיי שמסרתי יאספו ע"י חברת מדיקל מדיה על מנת ליצור איתי קשר בנוגע לאירוע זה ולאחרים. מדיקל מדיה אף רשאית להעביר את פרטי הקשר שלי מעת לעת לחברות קשורות אליה ו/או צדדים שלישיים כחלק מהמודל העסקי שלה לשימוש בכיווני שיווק עבור לקוחותיה שכולל ניוזלטר מדעי לרופאים, מידע על עידכוני רישום של תרופות וציוד רפואי, נושאים מקצועיים, פרסומים שונים, הזמנות לכנסים, הזמנות למפגשים עם נציגי פארמה וכיוצ״ב. ידוע לי כי אני זכאי לבקש מחברת מדיקל מדיה לחדול משימוש במידע בכל עת ע"י שליחת הודעה כתובה לחברה ובמקרה זה תתבטל הסכמתי לעיל מיום שהתקבלה ההודעה.

לצפייה בתנאי השימוש לחץ\' כאן
Powered by Medical Media Ltd.
כל הזכויות שמורות לי.ש. מדיקל מדיה בע"מ ©